News pin

ร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านทันตกรรม

ไบโอฟาร์มและไบโอแลป ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ ศ.ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี และนำไปสู่การผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท ไบโอแลป จำกัด โดยพิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องสิรินธรทันตพิพิธ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อเร็วๆนี้


เติมยา เติมสุข อุทยานแห่งชาติทับลาน

เภสัชกรปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร, เภสัชกรบุญสม เกษจันทร์ทิวา หัวหน้าทีมเภสัชกรไบโอฟาร์มบริษัท และนายแพทย์อำนาจ รักษ์งาน รองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพในการปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนในฤดูฝนแก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

พร้อมมอบตู้ยา เติมยา และเวชภัณฑ์ให้แก่อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี ในโครงการ "45 ปี ไบโอฟาร์มเพื่อชุมชน เติมยา เติมความห่วงใย" โดยมี นางทาริกา ธุดงค์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อุทยานแห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี (คนแรกขวามือ) และนายมาโนช วีระกุล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติทับลาน (ที่สามซ้ายมือ) เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้