ร่วมงานสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล

เมื่อวัน วันที่ 24- 26 พฤษภาคม 2560 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้เข้าร่วม "งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ประจำปี 2560" ณ โรงแรมโกลเดŒนทิวลิป ซอฟเฟอร์น ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ