Biopharm Gummy ลุ้นเที่ยวฟรี Disneyland

Biopharm Gummy ลุ้นเที่ยวฟรี Disneyland 

 

สินค้า : Biopharm Gummy ทุกรส ทุกขนาด 

ระยะเวลา : 1 เมย. – 31 สค.57 

วิธีการชิงโชค : เขียนชื่อ ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และร้านค้าที่ซื้อ ใส่ซองเปล่า Biopharm Gummy ลงในกล่องรับชิ้นส่วน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ 

หรือส่งมาที่ ตู้ปณ.76 ปณศ.นนทบุรี 11000 

 

การจับรางวัลและของรางวัล 

• จับรางวัลครั้งที่ 1 – 1 กค. 57 o Package Tour Hong Kong Disneyland 2 รางวัล (@ 2 ที่นั่ง มูลค่า 50,000 บ.) 

   o Ipad Mini 16GB Cellular 2 รางวัล(@ 1 เครื่อง มูลค่า 11,900 บ.) 

   o Biopharm Gummy 20 รางวัล (@ 1 กล่อง มูลค่า 780 บ.) 

• จับรางวัลครั้งที่ 2 – 9 กย. 57 o Package Tour Hong Kong Disneyland 2 รางวัล (@ 2 ที่นั่ง มูลค่า 50,000 บ.) 

   o Ipad Mini 16GB Cellular 2 รางวัล(@ 1 เครื่อง มูลค่า 11,900 บ.) 

   o Biopharm Gummy 20 รางวัล (@ 1 กล่อง มูลค่า 780 บ.) 

 

หมายเหตุ จับรางวัลที่บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด โดยทางฝ่ายขายรวบรวมซองเปล่าจากกล่องรับชิ้นส่วนในร้านค้าที่ร่วมรายการ ภายในวันที่ 29 ของทุกเดือน เพื่อจับรางวัลในต้นเดือนถัดไป 

 

เงื่อนไขร่วมรายการ: 

1. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทางเว็ปไซต์ www.biopharm.co.th 

2. ของรางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 

3. ผู้โชคดีจะต้องมีหนังสือเดินทางอายุคงเหลือเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป 

4. จำกัดสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และในการจับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือในกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์ 

5. บริษัทฯ ไม่มีส่วนในการผลิตรางวัล ดังนั้นจึงไม่มีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องคุณภาพ และ/หรือการบริการหลังการขายของของรางวัล ทั้งสิ้น 6. คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

7. ผู้โชคดีต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร 

8. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัทฯ โดยจะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 

9. พนักงานของบริษัทฯ, บริษัทตัวแทนดำเนินการ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ