ไบโอฟาร์มฯ เตรียมความพร้อมงาน CPhI South East Asia 2019

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด และบริษัท ไบโอแลป จำกัด เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบทางยา ซีพีเอชไอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019 (CPhI South East Asia 2019) ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2562 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดแสดงงานส่วนประกอบทางยาในระดับนานาชาติ โดยจะเป็นการรวบรวมผู้ประกอบการจาก 26 ประเทศ กว่า 300 บริษัท

เมื่อเร็วๆ นี้ ภก.ปริญญา เปาทอง ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานองค์กร บริษัทไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว ร่วมงานแสดงวัตถุดิบและส่วนประกอบทางยา ซีพีเอชไอ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2019 (CPhI South East Asia 2019) ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2562 ซึ่งคุณปริญญา ในนามของที่ปรึกษาสมาคมเภสัชกรอุตสาหการ(ประเทศไทย) กล่าวถึงโอกาสอันดีในการจัดงาน CPhI 2019 ว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างชัดเจน และคาดการณ์ว่าตลาดยาในอาเซียนเป็นโอกาสสำคัญสำหรับภาครัฐ ที่จะแสดงศักยภาพมาตรฐานการผลิตยาของประเทศ รวมทั้งออกนโยบายในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้เกิดการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มช่องทางและโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมยาในประเทศ

ดร.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย นายกสมาคมเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่าว่า อุตสาหกรรมยาแผนปัจจุบันของไทยในขณะนี้เติบโตไปในทิศทางบวกและมีโอกาสขยายตัวอีกมาก ภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือในการสนับสนุนให้ผู้ผลิตยาของไทยใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตยาภายในประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตยาได้เจอกับผู้ผลิตวัตถุดิบและส่วนประกอบของยารายใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและแนวโน้มการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและอาเซียน

คุณรชฏ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอแลป จำกัด กล่าวในนามเลขาธิการสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA) ว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพในงาน CPhI 2019 เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันกว่า 180 แห่งซึ่งมีคุณภาพการผลิตทัดเทียมกับมาตรฐาน PIC/S ทำให้สินค้าไทยมีความต้องการมากในอาเซียน ซึ่งมูลค่าของตลาดยายังคงขยายตัวต่อเนื่อง คาดว่าอัตราส่วนการส่งออกของไทยยังสามารถเพิ่มขึ้นได้อีก